Školství.cz a SpolužáciŠkolství.cz

Smluvní podmínky služby skolstvi.cz a mojispoluzaci.cz

 1. Úvod


1.1    Společnost Školství s.r.o., IČ: 08882002, se sídlem: Vítkova 247/7
186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná 23. ledna 2020 pod spisovou značkou C 326925 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru skolstvi.cz a serveru mojispoluzaci.cz, dostupných z internetových adres (URL) https://www.skolstvi.cz a https://www.mojispoluzaci.cz (dále jen „Server“) a mobilní aplikace skolstvi.cz a mojispoluzaci.cz (dále jen „Mobilní aplikace“), prostřednictvím kterého se mohou uživatelé Serveru a Mobilní aplikace (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) registrovat a komunikovat on-line, zakládat svoje třídy či zájmové skupiny a to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

 

 1. Popis služby skolstvi.cz


2.1.    Server a Mobilní aplikace skolstvi.cz slouží především na registraci škol a vkládání informací a k prezentaci Uživatele, zveřejňování informací o aktivitách Uživatele a k vzájemné komunikaci Uživatelů (učitelů, profesorů, žáků a studentů či absolventů), včetně prohlížení fotografií a profilů jiných Uživatelů, Server a Mobilní aplikace dále umožňují uživatelům sítě internet vyhledat konkrétního Uživatele (dále jen „Služba“).

 

 1. Popis služby mojispoluzaci.cz


3.1.   Server a Mobilní aplikace mojispoluzaci.cz slouží především k registraci žáků, studentů a absolventů škol, vkládání informací a k prezentaci Uživatele, vzájemné komunikaci Uživatelů (učitelů, profesorů, žáků a studentů či absolventů), včetně prohlížení fotografií a profilů jiných Uživatelů, Server a Mobilní aplikace dále umožňují uživatelům sítě internet vyhledat konkrétního Uživatele (dále jen „Služba“).

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran


4.1.    Využívat Službu mohou registrovaní i neregistrovaní Uživatelé. Registrovaným Uživatelem se rozumí uživatel, který je registrovaný ke službám poskytovaným Provozovatelem.
4.2.    Neregistrovaní uživatelé jsou oprávněni Službu užívat pouze za účelem vyhledávání konkrétních Uživatelů, prohlížení profilů ostatních Uživatelů a čtení obsahu Služby a profilů Uživatelů, pokud je vkládající Uživatel vložil jako veřejné. Neregistrovaný Uživatel může pouze prohlížet profily a údaje, které vložili registrovaní Uživatelé a zároveň je zpřístupnili ostatním Uživatelům. Neregistrovaný Uživatel nemůže vkládat žádné údaje.
4.3.    Kontaktovat ostatní Uživatele je oprávněn pouze registrovaný Uživatel, který na Službu vyplnil povinné údaje na svém profilu vytvořeném na Službě, případně nahrál svoji fotografii. Fotografie registrovaného Uživatele podléhá kontrole Provozovatele a musí zachycovat skutečnou podobu Uživatele.
4.4.    Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány bezplatně s výjimkou případně objednané hrazené reklamy, ke které však není třeba registrace na Službě.
4.4.    Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat komerční reklamní sdělení.
4.5.    Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
4.6.    V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
4.7.    Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, Pravidly služby skolstvi.cz a mojispoluzaci.cz, dostupnými na internetové adrese (URL): https://www.skolstvi.cz/podminky-uziti a https://www.mojispoluzaci.cz/podminky-uziti (dále jen „Pravidla“), právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby nenese žádnou odpovědnost.
4.8.    Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, zprávy Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.9.    Uživatel má právo své příspěvky, fotografie a videa zveřejněné v rámci Službě kdykoliv smazat.
4.10.    Uživatel má právo svůj profil ze Službě kdykoliv odstranit, nebo prokazatelně požádat Provozovatele o jeho odstranění
4.11.    Provozovatel používá moderní technologie, přesto ale neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru a Mobilní aplikace. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.
4.12.    Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.
4.13.    Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky a profily Uživatelů, kteří dlouhodobě nevyužili Služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru nebo Mobilní aplikace, a to bez náhrady.
4.14.    Na Službu nesmí Uživatel vkládat: komerční reklamu, nenávistné projevy a materiály, pornografické materiály a materiály se sexuální tematikou. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se také zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránekn které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

4.15.    Službu nesmí používat, a tedy se ani na ní registrovat bez souhlasu odpovědného zástupce Uživatel mladší 13 let.

 

 1. Zpracování osobních údajů


5.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů vyslovuje Uživatel odsouhlasením samostatného formuláře, jehož odsouhlasení je podmínkou dokončení a zprovoznění registrace uživatele

 

 1. Užívání obsahu webových stránek


6.1 Veškerý obsah na těchto webových stránkách Služby, včetně textů, grafického provedení webových stránek Služby, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na webových stránkách Služby, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách Služby (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám Služby, je oprávněn vykonávat pouze její provozovatel. Služba mojispoluzaci.cz je chráněna slovní a obrazovou ochrannou známkou.

6.2 Bez ohledu na výše uvedené, mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené provozovatelem na webových stránkách Služby (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví svědčící těmto třetím osobám.

6.3 Každý Uživatel Služby je povinen se při jejich užívání řídit platnými právními předpisy České republiky, a zavazuje se, že bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele Služby.

6.4. Obsah webových stránek Služby může Uživatel zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části jejich obsahu uvedeno jinak.

6.5. Obsah Služby nesmí Uživatel jakkoli reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě Uživatelem vložených údajů, a kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nesmíte zejména vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

6.6. Při užívání Služby nesmí Uživatel narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Služby, užívat Služby pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Služby. Uživatel je povinen respektovat autorská práva provozovatele k webovým stránkám Služby a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným provozovatelem na webových stránkách Služby (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemá Uživatel žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmí Uživatel bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoliv nakládat.

 

 1. Omezení odpovědnosti


7.1 Obsah webových stránek Služby je určen pro veřejnost, tedy pro neregistrované i registrované Uživatele. Veškeré informace uvedené na této Službě jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na této Službě přebírá provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, především neodpovídá za správnost informací dodanými třetími stranami, rovněž tak neodpovídá za obsah vložený NA Službu jejím Uživatelem.

7.2. Provozovatel Služby vynakládá maximální možné úsilí, aby zajistil spolehlivost a přesnost informací na Službě publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a podle uvážení provozovatele Služby opraveny podle jejich závažnosti.

7.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek Služby.

7.4. S ohledem na počet zdrojů, z nichž provozovatel Služby obsah získává, a vzhledem k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje provozovatel ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek Služby (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby a informace stránek jsou poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné a jak byly Uživateli vloženy. V míře povolené příslušným zákonem provozovatel tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

 

 1. Odkazy


8.1. Webové stránky Služby obsahují mimo jiné i odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců, či vložené Uživateli. Při návštěvě Stránek třetích osob by se měl Uživatel Služby seznámit s jejich podmínkami užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob a není jejich účastníkem a není účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

8.2. Webové stránky Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované Provozovatele či jinak spojenými s provozovatelem (společně dále jen „Přidružené společnosti“ a „Stránky přidružených společností“). Při návštěvě Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití.

 

 1. Publikace příspěvků a materiálů Uživatelů


9.1. Na webových stránkách Služby je možná publikace příspěvků Uživatelem, nebo na žádost Uživatele, případně na žádost od zadavatelů, a to do určených částí webových stránek – obvykle jde o články, zveřejňování akcí, fotografií, videa či hrazenou reklamu. Pro předání materiálů se obvykle použije webový formulář, případně bude s Provozovatelem dohodnuta jiná forma předání. Platí, že zadavatelé nesou plnou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do webových stránek Služby s platnými právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých přispěvateli nenese provozovatel odpovědnost. Zadavatelé také nesou zodpovědnost za vypořádání autorských práv dodaných materiálů.

 

 1. Závěrečná ustanovení


10.1.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Školství s.r.o. a příslušnou právní úpravou.
10.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci na Serveru. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020