Školství.cz a SpolužáciŠkolství.cz

Objevil jsem zajímavý článek, proto jej dávám do "příbuzné" kategorie. Zaměstnanecká a školní díla ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech s autorským právem souvisejících a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Jak lze definovat zaměstnaneckého dílo

Zaměstnanecké dílo je upraveno v ustanovení § 58 autorského zákona.

O zaměstnaneckém díle můžeme hovořit v případě, kdy autor-zaměstnanec, vytváří v rámci plnění svých pracovních povinností dílo naplňující základní znaky autorského díla podle § 2 autorského zákona.

Nejčastěji, ale nikoliv výlučně, vznikají v rámci plnění pracovních povinností zaměstnance díla:

 • slovesná, např. literární, vědecká, odborná,
 • výtvarná,
 • fotografie, nebo
 • počítačové programy.

K vytvoření zaměstnaneckých děl dochází v rámci plnění pracovních povinností zaměstnance, které pro něj vyplývají nejčastěji:

 • z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli, nebo
 • z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem.

viz. § 58 odst. 11 autorského zákona.

 

Ovšem ke vzniku díla, na které se pohlíží jako na zaměstnanecké, dochází také v případě,

kdy je autorem vytvořeno v rámci:

 

 • vztahu mezi agenturou a jejím zaměstnancem, nebo
 • vztahu mezi obchodní společností a autorem,

a to za podmínek, které podrobně upravuje § 58 odst. 10 autorského zákona.

 

Základní charakteristika zaměstnaneckého díla:

Pro právní úpravu zaměstnaneckého díla platí, že výrazně omezuje práva autora-zaměstnance a posiluje práva zaměstnavatele, a to zejména z důvodu ochrany a zhodnocení jím vložených investic do díla.

Zároveň však, a to je nutné zdůraznit, dává tato právní úprava možnost smluvním stranám upravit podmínky vzniku i samotný výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu odlišným způsobem, než je uvedeno v § 58.

Pro názornost dále v textu uvádím pouze několik zásadních znaků zaměstnaneckého díla, přičemž jejich podrobný výčet lze nalézt opět v příslušném ustanovení autorského zákona.

Pokud si autor a zaměstnavatel nesjednají jiné smluvní podmínky, než jsou obsaženy v § 58 autorského zákona, platí zejména, že:

 • zaměstnavatel vykonává veškerá majetková práva, tzn., že zaměstnavatel může dílo jakkoliv upravovat, zasahovat do něj, měnit, zkrátit, apod., a zároveň může dílo vydat, šířit, rozmnožovat, sdílet apod.,
 • veškeré výnosy z užití takového díla, náleží zaměstnavateli. Autor vytváří dílo v rámci plnění svých pracovních povinností, a tedy odměna za vytvoření díla je mu uhrazena v rámci sjednané mzdy,
 • zaměstnavatel vykonává majetková práva po celou dobu jejich trvání (bývá nepřesně označováno také jako doba ochrany díla a trvá po celou dobu autorova života a 70 let po jeho smrti)
 • zaměstnavatel je též oprávněn uvádět na veřejnosti dílo pod svým jménem,
 • autor sám není oprávněn toto dílo užít.

V praxi se velmi často setkáváme s tím, že obsah pracovních smluv týkající se náplně práce zaměstnance, bývá obecný a neurčitý.

Proto lze jako prevenci vzniku možných pochybností, zda se v případě díla vytvořeného zaměstnancem (či jiným pracovníkem), jedná o dílo zaměstnanecké a pokud ano, jaký
je přesný rozsah práv a povinností jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, jednoznačně doporučit:

 • aby pracovní smlouva uzavíraná se zaměstnance vymezila přímo tvorbu autorských děl jakožto jednu z pracovních povinností zaměstnance a dále,
 • aby byl smluvně upraven též rozsah práv a povinností smluvních stran.

 

 1. Co je školní dílo?

Problematika školních děl je obsažena zejména v § 60 a § 35 autorského zákona, zároveň
je však třeba přihlížet k dalším právním předpisům, které tuto problematiku upravují. Jedná
se zejména o zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 Práva školy ke školnímu dílu však nejsou totožná, jako práva zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu ve smyslu autorského zákona.

Pro vznik školního díla musí být splněny dvě zásady:

 1. dílo je vytvořeno žákem či studentem v rámci plnění školních či studijních povinností
  a
 2. tento žák či student musí být zároveň v příslušném právním vztahu k této škole nebo vzdělávajícímu zařízení.

 

Druhy školních děl:

 

Za školní dílo je považována jakákoliv práce průběžná i závěrečná, vytvořená žákem
či studentem:

 

Ve smyslu zákona o vysokých školách jde zejména o:

 • seminární práce,
 • kvalifikační práce,
 • bakalářské práce,
 • diplomové práce,
 • disertační práce.

Školními díly však již nejsou:

 • rigorózní práce, nevytváří ji student v rámci plnění svých studijních povinností
 • habilitační práce, opět ji nevytváří student, v rámci plnění svých povinností k UPV
 • práce v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, nejedná se o školní dílo, jelikož

celoživotní vzdělávání není studiem ve smyslu shora uvedených zákonů.

Oprávnění škol a jiných vzdělávacích zařízení ke školním dílům – nejedná se o absolutní výkon majetkových práv jako u zaměstnaneckých děl. Oprávnění škol je co do rozsahu menší, alespoň ve smyslu zákonné úpravy.

Škola je oprávněna k užití školního díla na základě zákonné licence, ve smyslu § 35
odst. 3 AZ, kdy se jedná pouze o případ užití školního díla k výuce, či pro jiná vnitřní užití školy, nikoliv za účelem dosažení hospodářského prospěchu.

 • 30 a § 30 a autorského zákona:

 Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla – Dle uvedeného má tedy teoreticky student právo
na licenční odměnu za udělení licence škole, která by např. jeho dílo chtěla vydávat a šířit

za účelem dosažení zisku.

Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou však oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.

Pojďte začít právě teď

Projekt Moji Spolužáci
Třída
4.C 1992
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Přístup schvaluje předseda třídy
2 uživatelů
Třída
Odpadlíci 2000
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
Přístup schvaluje předseda třídy
1 uživatel
Třída
9.A 1995
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Přístup schvaluje předseda třídy
1 uživatel

Žáci druhého stupně základních škol se 10. 5. vrátí do školy

Vláda na svém jednání 3. května rozhodla, že se od 10. května vrátí do mateřských škol děti ve...

Číst dál...

Žáci druhého stupně ZŠ se 3. května vrátí ve třech krajích do škol

Vláda na svém jednání 26. dubna rozhodla, že se od 3. května vrátí v Karlovarském,...

Číst dál...
Staňte se fanoušky spolužáků.

Školství.cz si prohlíží 1630 uživatelů