Školství.cz a SpolužáciŠkolství.cz

Objevil jsem zajímavý článek, proto jej dávám do "příbuzné" kategorie. Zaměstnanecká a školní díla ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech s autorským právem souvisejících a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Jak lze definovat zaměstnaneckého dílo

Zaměstnanecké dílo je upraveno v ustanovení § 58 autorského zákona.

O zaměstnaneckém díle můžeme hovořit v případě, kdy autor-zaměstnanec, vytváří v rámci plnění svých pracovních povinností dílo naplňující základní znaky autorského díla podle § 2 autorského zákona.

Nejčastěji, ale nikoliv výlučně, vznikají v rámci plnění pracovních povinností zaměstnance díla:

 • slovesná, např. literární, vědecká, odborná,
 • výtvarná,
 • fotografie, nebo
 • počítačové programy.

K vytvoření zaměstnaneckých děl dochází v rámci plnění pracovních povinností zaměstnance, které pro něj vyplývají nejčastěji:

 • z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli, nebo
 • z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem.

viz. § 58 odst. 11 autorského zákona.

 

Ovšem ke vzniku díla, na které se pohlíží jako na zaměstnanecké, dochází také v případě,

kdy je autorem vytvořeno v rámci:

 

 • vztahu mezi agenturou a jejím zaměstnancem, nebo
 • vztahu mezi obchodní společností a autorem,

a to za podmínek, které podrobně upravuje § 58 odst. 10 autorského zákona.

 

Základní charakteristika zaměstnaneckého díla:

Pro právní úpravu zaměstnaneckého díla platí, že výrazně omezuje práva autora-zaměstnance a posiluje práva zaměstnavatele, a to zejména z důvodu ochrany a zhodnocení jím vložených investic do díla.

Zároveň však, a to je nutné zdůraznit, dává tato právní úprava možnost smluvním stranám upravit podmínky vzniku i samotný výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu odlišným způsobem, než je uvedeno v § 58.

Pro názornost dále v textu uvádím pouze několik zásadních znaků zaměstnaneckého díla, přičemž jejich podrobný výčet lze nalézt opět v příslušném ustanovení autorského zákona.

Pokud si autor a zaměstnavatel nesjednají jiné smluvní podmínky, než jsou obsaženy v § 58 autorského zákona, platí zejména, že:

 • zaměstnavatel vykonává veškerá majetková práva, tzn., že zaměstnavatel může dílo jakkoliv upravovat, zasahovat do něj, měnit, zkrátit, apod., a zároveň může dílo vydat, šířit, rozmnožovat, sdílet apod.,
 • veškeré výnosy z užití takového díla, náleží zaměstnavateli. Autor vytváří dílo v rámci plnění svých pracovních povinností, a tedy odměna za vytvoření díla je mu uhrazena v rámci sjednané mzdy,
 • zaměstnavatel vykonává majetková práva po celou dobu jejich trvání (bývá nepřesně označováno také jako doba ochrany díla a trvá po celou dobu autorova života a 70 let po jeho smrti)
 • zaměstnavatel je též oprávněn uvádět na veřejnosti dílo pod svým jménem,
 • autor sám není oprávněn toto dílo užít.

V praxi se velmi často setkáváme s tím, že obsah pracovních smluv týkající se náplně práce zaměstnance, bývá obecný a neurčitý.

Proto lze jako prevenci vzniku možných pochybností, zda se v případě díla vytvořeného zaměstnancem (či jiným pracovníkem), jedná o dílo zaměstnanecké a pokud ano, jaký
je přesný rozsah práv a povinností jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, jednoznačně doporučit:

 • aby pracovní smlouva uzavíraná se zaměstnance vymezila přímo tvorbu autorských děl jakožto jednu z pracovních povinností zaměstnance a dále,
 • aby byl smluvně upraven též rozsah práv a povinností smluvních stran.

 

 1. Co je školní dílo?

Problematika školních děl je obsažena zejména v § 60 a § 35 autorského zákona, zároveň
je však třeba přihlížet k dalším právním předpisům, které tuto problematiku upravují. Jedná
se zejména o zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 Práva školy ke školnímu dílu však nejsou totožná, jako práva zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu ve smyslu autorského zákona.

Pro vznik školního díla musí být splněny dvě zásady:

 1. dílo je vytvořeno žákem či studentem v rámci plnění školních či studijních povinností
  a
 2. tento žák či student musí být zároveň v příslušném právním vztahu k této škole nebo vzdělávajícímu zařízení.

 

Druhy školních děl:

 

Za školní dílo je považována jakákoliv práce průběžná i závěrečná, vytvořená žákem
či studentem:

 

Ve smyslu zákona o vysokých školách jde zejména o:

 • seminární práce,
 • kvalifikační práce,
 • bakalářské práce,
 • diplomové práce,
 • disertační práce.

Školními díly však již nejsou:

 • rigorózní práce, nevytváří ji student v rámci plnění svých studijních povinností
 • habilitační práce, opět ji nevytváří student, v rámci plnění svých povinností k UPV
 • práce v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, nejedná se o školní dílo, jelikož

celoživotní vzdělávání není studiem ve smyslu shora uvedených zákonů.

Oprávnění škol a jiných vzdělávacích zařízení ke školním dílům – nejedná se o absolutní výkon majetkových práv jako u zaměstnaneckých děl. Oprávnění škol je co do rozsahu menší, alespoň ve smyslu zákonné úpravy.

Škola je oprávněna k užití školního díla na základě zákonné licence, ve smyslu § 35
odst. 3 AZ, kdy se jedná pouze o případ užití školního díla k výuce, či pro jiná vnitřní užití školy, nikoliv za účelem dosažení hospodářského prospěchu.

 • 30 a § 30 a autorského zákona:

 Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla – Dle uvedeného má tedy teoreticky student právo
na licenční odměnu za udělení licence škole, která by např. jeho dílo chtěla vydávat a šířit

za účelem dosažení zisku.

Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou však oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.


Avatar uživatele Jiří Mareček
Jiří Mareček Odpověděl na téma #69 31. bře 2020 10:32
Chtělo by to zlepšit formátování článku. Školním dílem není rigorózní práce?

Přihlaste se na web a udržujte online kontakt se spolužáky a lidmi, které znáte. Sdílejte, pište články, diskutujte ve fóru a plánujte akce. Posílejte si s ostatními zprávy a buďte ve spojení. Najděte si skvělou práci nebo brigádu.

Pojďte začít právě teď

Projekt Moji Spolužáci
Reklama
Informace k provozu škol od 25. a od 30. listopadu 2020

22.11.2020 Informace k provozu škol od 25. a od 30. listopadu 2020

Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020

 • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově
... Číst dál...
Informace k provozu mateřských a základních škol od 18. listopadu 2020

11.11.2020 Informace k provozu mateřských a základních škol od 18. listopadu 2020

Provoz mateřských škol

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9...

Číst dál...
Rozcestník - Komunikační nástroje pro online výuku

Rozcestník - Komunikační nástroje pro online výuku

Komunikační nástroje jsou základní infrastrukturou pro komunikaci s žáky a studenty. Většina z...

Číst dál...
Rozcestník - Vzdělávací zdroje pro online výuku

Rozcestník - Vzdělávací zdroje pro online výuku

Vzdělávací zdroje představují učební materiály pro učitele. Nejedná se o kompletní výčet zdrojů...

Číst dál...

Školství.cz si prohlíží 556 uživatelů